Provozní řád


Provozovna:
Roubenice Rajnochovice,
Rajnochovice 296 PSČ 768 71

Provozovatel: 
Dyntar Tomáš, IČ: 65859847 


NEJSME PLÁTCI DPH.

Nyní vám rádi poradíme, jak zachovat roubenici i nadále provozuschopnou i pro ostatní, kteří by rádi okusili alespoň na týden bydlet v roubeném valašském domku.

1. Po příjezdu host předloží provozovateli, popř. jinému zaměstnanci roubenice svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od hlavních vchodových dveří a host bude ubytován. Ztráta klíčů je zpoplatněna částkou 2000.-Kč pro výměnu zámku a výrobu další série klíčů.

2. Host užívá roubenici po sjednanou dobu.

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen roubenici uvolnit. Neučiní-li tak, je majitel roubenici oprávněn účtovat mu pobyt za další den.

V případě, že host neuposlechne výzvy, či není v roubenici přítomen, vyhrazuje si majitel roubenice právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby roubenice mohla být uklizena a užívána hostem, který si ji rezervoval a následně věci předat PČR.

4. V den nástupu na ubytování je roubenice k dispozici od 16:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 18:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel může obsadit roubenici bez náhrady.

5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá pouze host.

6. V pokojích a v prostorech roubenice a zahrady či pozemcích nesmí host bez souhlasu provozovatele roubenice přemisťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, s vyjímkou přístrojů pro osobní hygienu, nabíječek, či PC.

7. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a v interiéru používat jen domácí obuv. Při nástupu přebírají inventář pokoje a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle předávacího protokolu Roubenice. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození.

8. Přijímání neubytovaných návštěv v roubenici je zakázáno.

9. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

10. Auto parkujte na vyhrazeném parkovišti, nevjíždějte, prosím, na travnatou plochu.

11. Host je povinen při odchodu z roubenici řádně uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.

Počínejte si prosím tak, abyste nezavdali příčinu požáru! V případě požáru je nutné postupovat podle vyvěšené požární poplachové směrnice. Hasící přístroj najdete v přízemí u lednice společně s hasící plachtou, kterou lze hasit oleje v kuchyni, ohniště a gril.

12. Poplatek za pejska, energie (elektřina, pobytový poplatek obci 21Kč/os., dřevo) není zahrnut v cenně ubytování a bude vyúčtován, vyfakturován do 5pracovních dní "z kauce". U Pobytů 3noci a méně je účtován poplatek za prádelnu 50CZK/postel.

13. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech, u Lesní železnice cca100m. Zamezíme tím kumulaci mravenců u roubenice a podobného hmyzu, a jiných živočichů kuny, medvědi, rysi, kočky, jeleni, daňci apod. Prosím, třiďte odpad!

14. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti a psy bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorech roubenice. Za bezpečí dětí výhradně odpovídají jejich zákonní zástupci a to i na zahradě včetně prolízaček apod..

15. Nenahlášena zvířata mají na roubenici a přilehlé pozemky vstup ZAKÁZÁN. Porušení bude pokutováno konfiskací celé kauce.

16. Zachovávejte, prosím, pořádek v okolí venkovního posezení a na zahradě. Před odjezdem vymeťte, prosím, krb. Děkujeme!

17. Restaurace je v Hotelu Polom, v letní sezóně i na ranči Ve Dvoře 50 m.

18. Všechny pokoje a vnitřní prostory roubenice jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte.

19. Pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení. Pro týdenní pobyt bude vždy v koupelně v přízemí ponecháno náhradní povlečení a ručník. V přízemí najdete úklidové prostředky. Před odjezdem, prosím, stáhněte povlečení a ponechte je na posteli, děkujeme Vám!

20. Topná tělesa v pokojích jsou osazena ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání. Termostat je vždy nastaven majitelem roubenice na vámi požadovanou teplotu. Proto je přísný zákaz manipulace s termostatem a technickým zařízením pod schodištěm. Vstup pod schodiště je zakázán. Děkujeme za pochopení.

21. S ohledem na sousedy dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

22. Stanování, stavění jiných objektů, parkování a zakládání ohně na jiném místě v objektu než je tomu určené je provozovatelem zakázáno.

23. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má majitel roubenice právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby a to bez náhrady.

24. Roubenice má vlastní velmi sofistikovanou čistišku odpadních vod. Z tohoto důvodu není možné do odpadu vylévat olej, logr z kafe a jiné další chemikálie, které by mohli ucpat, či zničit filtraci v ČOV.

25. V roubenici je PŘÍSNÝ ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM!!! (svíčky, apod.).

26. V roubenici je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ ať už tabákových či elektronických cigaret, apod. výrobků.